ვებ-გვერდი მუშაობს განახლების რეჟიმში
 

 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

 

ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა

ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა

 

ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) არის მონობის თანამედროვე ფორმა, ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა. ეს არის სიდიდით მეორე დანაშაულებრივი ინდუსტრია მსოფლიოში. ის ეფუძნება ექსპლოატაციის მიზნით ადამიანთა გადაბირებას, გადაყვანას, გადაცემას, მუქარის და ძალის გამოყენებით ან იძულების სხვა საშუალებებით (მოტაცება, თაღლითობა), ან სხვისი უმწეო მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით, კონტროლის განხორციელებას სხვა ადამიანზე, სქესობრივ ექსპლოატაციას, იძულებით შრომას ან მომსახურებას, მონობას ან მონობის მსგავს მდგომარეობას და ორგანოთა ვაჭრობას.

 

ხსენებული დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლის, მისი პრევენციის, მსხვერპლთა დაცვისა და ეფექტური გამოძიების მიზნით საქართველოში წლების მანძილზე დინამიურად ხორციელდება მთელი რიგი ღონისძიებები. შექმნილია ადამიანის ვაჭრობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი (http://www.atipfund.gov.ge/), რომელიც უზრუნველყოფს მსხვერპლთა თავშესაფრითა და შესაბამისი სარეაბილიტაციო პროგრამებით. სახელმწიფო ფონდს გააჩნია ცხელი ხაზი (+995 32) 2 100 229.

 

ამასთან, გთხოვთ, გაეცნოთ იმ რჩევებს, რომელიც დაკავშირებულია თქვენი უფლებების და კანონიერი ინტერესების დაცვასთან:

 

რჩევები საზღვარგარეთ წასვლის მსურველთათვის:

 

თუ თქვენ აპირებთ წასვლას საზღვარგარეთ, ნუ ჩაიგდებთ თავს საფრთხეში. დაიცავით უსაფრთხოების ზომები და გამოიჩინეთ განსაკუთრებული სიფრთხილე, რათა არ გახდეთ ტრეფიკინგის მსხვერპლი. ბრმად ნუ ენდობით დაპირებებს უცხოეთში სწავლასთან, მუშაობასთან და დასვენებასთან დაკავშირებით. ნუ ენდობით პირებს, რომელიც გპირდებიან ვიზით უზრუნველყოფას საკონსულოში თქვენი პირადად გამოცხადების გარეშე.

 

გახსოვდეთ, რომ უცხოეთში არალეგალური გზით გამგზავრება კანონსაწინააღმდეგო ქმედებაა და სერიოზულ რისკთან არის დაკავშირებული.

 

ნუ გადასცემთ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს სხვას.

 

წინასწარ გადაამოწმეთ დამსაქმებლის მიერ შემოთავაზებული სამუშაოს შესახებ ინფორმაცია.

მოითხოვეთ თქვენი დამსაქმებლის ან სასწავლებლის საკონტაქტო მონაცემები.

 

თუ თქვენ გაქვთ საზღვარგარეთ სამუშაო მიზნით გამგზავრება/ ყოფნა, გახსოვდეთ, რომ თქვენი კანონიერი უფლებების და ინტერესების დაცვას მხოლოდ შრომითი კონტრაქტის საფუძველზე შეძლებთ. არ დათანხმდეთ შრომით ურთიერთობაში შესვლის შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე.

 

გახსოვდეთ!

დანიშნულების სახელმწიფოში ჩასვლისთანავე დაუყონებლივ აცნობებთ საქართველოს საელჩოს ან საკონსულო დაწესებულებას თქვენი ადგილსამყოფელის შესახებ და დადექით საკონსულო აღრიცხვაზე.

 

თუ თქვენ ტრეფიკინგის მსხვერპლი ხართ და საჭიროებთ დახმარებას:

 

თუ თქვენ ადამიანის ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლი გახდით მიმართეთ ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებებს, რომელიც დაიცავს თქვენს უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს, სიცოცხლეს, ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში და უზრუნველყოფს თქვენს უსაფრთხო დაბრუნებას სამშობლოში.

 

თუ თქვენ იმყოფებით ქვეყანაში, სადაც არ არის საქართველოს საელჩო ან საკონსულო დაწესებულება, თქვენ უნდა მიმართოთ ადგილსამყოფელი ქვეყნის სამართალდამცავ ორგანოებს ან ადგილსამყოფელ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს ან დაგვიკავშირდეთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომერზე.

 

ტრეფიკინგის მსხვერპლად აღიარებული პირი სარგებლობს სახელმწიფოს განსაკუთრებული

მფარველობით, სარგებლობს სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და სხვა სახის დახმარებით.

 

უნგრეთში საქართველოს საელჩოს ცხელი ხაზი:

+ 36 30 34 86 685

 

დამატებით, მოგაწვდით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტში არსებული ცხელი ხაზის ტელეფონების კოორდინატებს და იმ შემთხვევაში თუ თქვენი უფლებები და ინტერესები იქნება შელახული, გთხოვთ, დაუყოვნელივ დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მითითებულ ნომრებზე:

 

·         (+ 995 32) 294 50 50 - სამუშაო საათებში - 09:30 დან- 18:30 სთ-მდე;

·          ( + 995) 577 98 40 20 - გადაუდებელ და ფორს-მაჟორულ შემთხვევებში - 24 საათის განმავლობაში;

·         ელექტრონული ფოსტის მისამართია: consulinfo@mfa.gov.ge.

 

 

ტრეფიკინგთან დაკავშირებით საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების ინტერნეტ-ბმულები:

 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო - ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა -

http://mfa.gov.ge/MainNav/ConsularInformation/Trafficking.aspx;

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო:

http://www.justice.gov.ge/Ministry/Department/309


საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - ადამიანით ვაჭრობა
http://police.ge/ge/projects/adamianit-vachroba


- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების  სახელმწიფო ფონდი

  http://www.atipfund.gov.ge/index.php/ka/news

   საქართველოს მთავარი პროკურატურა

- უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო http://pog.gov.ge/geo/trafficking?info_id=44


- სახელმწიფო ფონდი http://pog.gov.ge/geo/trafficking?info_id=43


- სამოქმედო გეგმა - სამოქმედო გეგმა http://pog.gov.ge/geo/trafficking?info_id=42


- ეროვნული რეფერალური მექანიზმი - http://pog.gov.ge/geo/trafficking?info_id=38


- საერთაშორისო თანამშრომლობა http://pog.gov.ge/geo/international?info_id=14

 

 

  ტრეფიკინგთან დაკავშირებით უნგრეთის კომპეტენტური ორგანოების საკონტაქტო მონაცემები:

http://thb.kormany.hu/

National Rapporteur or equivalent mechanism

Anti-trafficking Coordinator:

Ms Krisztina Berta,

Ministry of Interior, Deputy State Secretary for EU and International Relations

Telephone: +36 (1) 441 - 1959

E-mail: euhat@bm.gov.hu

 

Anti-trafficking Contact point:

Ms Eszter Gál,

Ministry of Interior,

Department for European Cooperation

E-mail: thb@bm.gov.hu

Telephone: +36 (1) 441 – 1469

Website: http://thb.kormany.hu/

 

Governmental authorities

 

EURES

1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.

Tel: +36 (1) 303-0810/2131

E-mail: eures@lab.hu

Website: https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu

 

Hungarian Police Headquarters

Telephone: +36 0680/201-2013

Website: http://www.police.hu/english/border-information/border-crossing

 

Metropolitan Court of Budapest

1055 Budapest, Szalay u. 16.

Telephone: +36 (1) 354 – 4100

Telefax: +36 (1) 312 – 4453

E-mail: obh@obh.birosag.hu

Website: http://www.birosag.hu/obh

 

Ministry of Foreign Affairs and Trade,

Consular Department

1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.

Telephone: +36 (1) 458 – 1000

Fax: +36 (1) 201 – 7323

E-mail: konz@mfa.gov.hu

Website: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/en

 

Ministry of Human Resources,

Department of Equal Opportunities

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources

 

National Bureau of Investigation

1062 Budapest, Aradi u. 21-23.

Telephone: +36 0680/201-2013

Website: http://www.police.hu/english/border-information/border-crossing

 

National Bureau of the Courts

1055 Budapest, Markó u. 27.

Telephone: +36 (1) 354 – 6000

Website: http://www.fovarositorvenyszek.hu/

 

National Crisis Management and Information Telephone Service

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT)

Telephone: 06 80 20 55 20

E-mail: okit@ncsszi.hu

Website: http://www.bantalmazas.hu/

 

National Institute of Criminology

1122 Budapest XII. Maros u. 6/a.

Telefon: (+36-1) 356-7566

Fax: (+36) 356-7219

Email: okri@okri.hu

Website: http://en.okri.hu/

 

Office of Immigration and Nationality

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Telephone: +36 (1) 463 – 9100

Fax: +36(1) 463 – 9169

Website: http://www.bmbah.hu/a_bah_ismertetese.php

 

Office of Public Administration and Justice

1088 Budapest, Múzeum utca 17.

Telephone: +36 1 301 – 3200

E-mail: info@kih.gov.hu

Website:

www.kih.gov.hu

http://kih.gov.hu/miben-tudunk-segiteni

http://kih.gov.hu/documents/10179/16456/AS_info_english

 

Office of the Public Prosecutor

1055 Budapest, Markó utca 16.

Telephone: +36 (1) 354-5500

E-mail: info@mku.hu

Website: http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=hu/

 

Public Employment Service

1089 Budapest, Kálvária tér 7.

Telephone: +36 (1) 303 9300

Fax: +36 (1) 210 – 4255

E-mail: munka@lab.hu

Website: www.munka.hu

 

Non-governmental agencies

 

Chance for Families 2005 Foundation

Website: http://csaomovar.hu/

 

European Roma Rights Centre

1074 Budapest, Madách tér 4

Phone: +36 1 4132200

Fax: +36 1 4132201

Email: office@errc.org

Website: http://www.errc.org/about-us-overview

 

Félúton Alapítvány - Halfway Foundation

1089 Budapest, Orczy út 27.

Website: http://www.feluton.hu/english.html#

 

Hungarian Baptist Aid

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

P.O.Box 241, Budapest H-1391

Tel:+36 1 354 0780, +36 1 354 0779

Fax:+36 1 302 0982

Website: http://english.baptistasegely.hu/

 

International Organisation for Migration

1054 Budapest, Tüköry u. 3.

Telephone: +36 (1) 472-2500

Fax: +36 (1) 374 - 0532

E-mail: iombudapest@iom.int

Website: http://www.iom.hu/

 

Indit Public Foundation

Website: http://www.indit.hu/bekoszono?lang=en

 

Kék- Vonal Gyermekkrízis Alapítvány -

Child Crisis Management Foundation

1364 Budapest, Pf. 125

Tel.: + 36-1-354 - 1029

Email: info@kek.vonal.hu

Webiste: http://www.kek-vonal.hu/index.php/en/

 

MONA Foundation for the Women of Hungary

E-mail: mona.alapitvany@gmail.com

Website: http://mona-alapitvany.hu/  

 

NANE Women's Rights Association

E-mail: info@nane.nu

Website: http://www.nane.hu/english/index.html

 

Periféria Association

4400 Nyíregyháza, Eötvös utca 1.

Telephone: +36 42 504 – 617

E-mail: perifer@t-online.hu

Website: http://www.periferiaegyesulet.hu/english/index2.html

 

Segítő Kéz 2003 Social Association

4400 Nyíregyháza, Tűzoltó út 4.

Telephone: +36 42 432 203

Fax: +36 42 596 357

Website: http://segitokez2003.hu/cimlap

 

Sex Educatio Foundation

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

Website: http://www.sexeducatio.hu/index.php?subpage=

 

Terre des Homme

1053 Budapest, Vámház körút 8., I/5

Telephone: +36 (1) 266 59 22

E-mail: contact@terredeshommes.hu

Website: http://www.terredeshommes.hu

                http://www.tdh.ch/en/

 

White Ring Public Benefit Association

1055 Budapest, Szt. István krt. 1.

Telephone: +36 (1) 312 – 2287

Fax: +36 (1) 472 – 1162

E-mail: fehergyuru@t-online.hu

Website: http://fehergyuru.eu/newsite/?lang=en

ტრეფიკინგთან დაკავშირებით ხორვატიის რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოების საკონტაქტო მონაცემები:

 http://www.nacionalnemanjine.vlada.hr/

Government Office for Human Rights and Rights of National Minorities

 

Government Office for Human Rights and Rights of National Minorities

National coordinator and Director Branko Sočanac, M.A.

Republic of Croatia

Mesnička 23, 10000 Zagreb, Croatia

Phone: +385 1 4569 358; Fax: +385 1 4569 324

E-mail: branko.socanac@uljppnm.vlada.hr

 

Ministry of Interior

Police Directorate

Department for organized crime

Ilica 335, 10000 Zagreb, Croatia

Phone: +385 1 3788002; Fax: +385 1 3788264

mail: policija@mup.hr

 

State’s Attorney’s Office

Gajeva 30a, 10000 Zagreb, Croatia
Phone: +385 1 4591 888 ; Fax: +385 1 4591 854
tajnistvo.dorh@dorh.hr

 

Ministry of social policy and youth

Savska cesta 66, 10000 Zagreb, Croatia

Phone: +385 1 555 7111; Fax. +385 1 555 7222

e-mail: ministarstvo@mspm.hr

 

Ministry of Health

Ksaver 200a, 10000Zagreb

Phone: + 385 1 4607-555, Fax: + 385 1 4677-076

e-mail: diana.glavina@miz.hr

 

Ministry of Foreign and European affairs

Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb  

Phone: + 385 1 4569 964; Fax: + 385 1 4551 795

e-mail: kabinet.ministrice@mvep.hr

 

PETRA network

Ulica kralja Držislava 2, 10000 Zagreb  

Phone: + 385 1 4551128; Fax: + 385 1 4551 142

e-mail: cenzena@zamir.net

 

Croatian Red Cross

Ulica Crvenog križa 14, P.P.93, 10 001 Zagreb
Phone:+ 385 1 4655 814; Fax: + 385 1 4655 365
e-mail: redcross@hck.hr

 

ტრეფიკინგთან დაკავშირებით მონტენეგროს კომპეტენტური ორგანოების საკონტაქტო მონაცემები:

Ministry for Human and Minority Rights

http://www.mmp.gov.me/en/ministry

 

 

იხილეთ მიმაგრებული ფაილები:

 

 
 
კვ ორ სა ოთ ხუ პა შა
        1 2 3
4 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
საავტორო უფლებები დაცულია © 2005-2009 | საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
დამზდებულია ITDC–ის მიერ